BESABB KOMİSYONLAR

 1. TEŞKİLATLANMA ve ÜYE İLİŞKİLERİ KOMİSYONU  :Kanaat önderleri , oda ve borsa başkanları ,rektörler  ve önemli iş dünyası temsilcileri ziyaretlerini ve Besabb İş Geliştirme Toplantı ‘larına  davetlerini organize etmek  ;bölgesel sanayici iş  adamları ziyaretlerini planlamak ; toplantılara davet edilen misafirlerin ticari araştırmasını yapmak. Besabb İş Platformunda misafir edilen iş adamlarına iadeyi ziyaret programını takip etmek .
 2. EĞİTİM , KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER KOMİSYONU : Derneğin faaliyet alanını kapsayan konularda eğitimlerin planlanması ,kültürel gezi ve etkinliklerin organize edilmesi ,bölgesel bilinirliği geliştirmek adına sosyal sorumluluk projelerinin geliştirilmesi 
 3. TANITIM ve MEDYA KOMİSYONU :Dergi ,broşür ,kitapçık ,basılı rapor gibi yayınların hazırlanma sürecinin koordine edilmesi,sosyal medya kanallarının geliştirmesi ,bölgede bulunan önemli iş dünyası temsilcileri , kanaat önderleri ,oda ve borsa başkanlarına ziyaretlerin planlanması , gerçekleştirilmesi ve medyaya yansıtılması ,
 4. KADIN KOLLARI KOMİSYONU :Besabb İş Platformu’na üye Besabb kadınları ,üye iş adamlarının anne , eş ,kardeşleri ile kadınların istihdama katılması veya kadınların mevcut işletmelerini geliştirecek  projeler üretmek 
 5. YURD DIŞI İŞ GELİŞTİRME ve YURT DIŞI İLİŞKİLER KOMİSYONU  :Genel katılımlı ve sektörel nitelikli yurt dışı gezileri planlamak ve organize etmek ,
 6. MALİ İŞLER KOMİSYONU :Bütçe planlaması ve organizasyonu ,yıllık bütçe ,mali hesapların kontrolü , Yönetim Kurulu’nun taahhütlerinin toplanması ,

*Yönetim Kurulu üyeliğine adaylık için proje ve komisyonlarda aktif görev almak esastır.

 

Komisyonların Genel Prensipleri :

 • Besabb bünyesinde kurulan komisyonlar yönetimin ayrılmaz bir parçasıdır .Yönetim kurulunun İlgili dönem çalışma programı ve stratejik planına uygun olarak faaliyetlerini planlamak ,gerçekleştirmek ve raporlamak ile yükümlüdür.
 • Komisyonların amacı üyelerin dernek faaliyetlerinde daha etkin ve sistemli bir şekilde katılım sağlaması ; Besabb İş Platformu’nun gelişmesi için özgün ve verimli projeler üretmesidir.
 • Derneğe yeni katılan üyelerin komisyonlarda görev almaları için davet gönderilir.
 • Komisyon Başkanı komisyon çalışmalarından birinci derece sorumludur.
 • Komisyonların düzenleyeceği etkinliklerin ve geliştireceği projelerin stratejik plana hizmet etmesi ,  bütçelendirilmesi  ve kendi kendini finanse etmesi beklenir. Yönetim Kurulu’nun uygun görmesi halinde komisyonların projelerine bütçeden katkı sağlanabilir.
 • Komisyonların organları demokratik usuller ile komisyon üyeleri tarafından seçim veya yönetim kurulu tarafından görevlendirme sureti ile gerçekleştirilir.
 • Komisyonlar seçildikleri dönem için iş planlarını oluşturmakla yükümlüdür.

 

Komisyonların Toplantı Usulleri :

 • Komisyon toplantıları ayda 3 hafta Perşembe günleri sırayla ilgili komisyon kolu olmak üzere her iş geliştirme toplantısı sonrasında dernek merkezinde toplanır.
 • Yönetim Kurulu BİZ BİZE Komisyon Toplantı’ larında tüm komisyon başkanları ile üyelerin katılacağı şeklinde toplanarak planlanan faaliyetleri değerlendirir ,devam eden projelerle ilgili görüş alışverişinde bulunur ve projelerin koordinasyonunu sağlar.

(Komisyon başkanı en az 1 hafta önce yapılacak toplantı gündemini dernek merkezine iletir ve e-mail grubu ile üyelere bildirilmesini sağlar.)

 • Toplantı katılım listesi hazırlanıp imzalanır.
 • Toplantıda alınan karalar bir sonraki Yönetim Kurulu’nda görüşülmek üzere raporlanır.
 • Yönetim kurulunda rapor ile ilgili alınan karar Yönetim Kurulu Başkanı veya vekilinin imzası ile  üyelere mail yolu ile duyurulur.
 • Komisyon üyelerinin toplantılara düzenli olarak katılması beklenmektedir.
 • (6 aylık dönemler içerisinde üyesi olduğu komisyonların toplantılarına  yarısından bir fazlasına katılmayan üyenin komisyon üyeliği kendiliğinden sona erer. Üye ilgili komisyon üyeliğinden veya başka bir komisyonda görev almak üzere istifa edebilir. Besabb İş Platformu ‘ndan ayrılan veya üyeliği sona eren üyenin komisyon üyeliği kendiliğinden sona erer.)